< Política de Privacitat >

ALEXANDRA MANSO CACERES informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
En aquest sentit, ALEXANDRA MANSO CACERES garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007 , de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENT DE DADES

ALEXANDRA MANSO CACERES té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, ALEXANDRA MANSO CACERES serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.
Al seu torn ALEXANDRA MANSO CACERES informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris i el lliurament dels productes adquirits a la botiga en línia, així com l’enviament d’informació sobre nous productes i ofertes, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de ALEXANDRA MANSO CACERES, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per ALEXANDRA MANSO CACERES.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

ALEXANDRA MANSO CACERES informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció de que l’esmentada cessió de dades estigui amparada en una obligació legal  o quan la prestació d’un servei impliqui la necessetitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ALEXANDRA MANSO CACERES disposi del consentiment exprés de l’usuari.

DRETS DELS USUARIS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de ALEXANDRA MANSO CACERES. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: ALEXANDRA MANSO CACERES, SOT DE LES MOLES 4, 08183, CASTELLCIR, BARCELONA, o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades, o a l’adreça de correu electrònic hola@alexmanso.com. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.