< Avis Legal >

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació  (LSSI), ALEXANDRA MANSO CACERES informa que és titular del lloc web i del domini www.alexmanso.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ALEXANDRA MANSO CACERES informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és ALEXANDRA MANSO CACERES, amb DNI 47846992T i domicili a SOT DE LES MOLES 4, 08183 CASTELLCIR (BARCELONA), CATALUNYA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: hola@alexmanso.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de ALEXANDRA MANSO CACERES confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ALEXANDRA MANSO CACERES, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de ALEXANDRA MANSO CACERES proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ALEXANDRA MANSO CACERES per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ALEXANDRA MANSO CACERES contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ALEXANDRA MANSO CACERES no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ALEXANDRA MANSO CACERES declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ALEXANDRA MANSO CACERES no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ALEXANDRA MANSO CACERES es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ALEXANDRA MANSO CACERES informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ALEXANDRA MANSO CACERES, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, ALEXANDRA MANSO CACERES informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: SOT DE LES MOLES 4, 08183 CASTELLCIR (BARCELONA), CATALUNYA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ALEXANDRA MANSO CACERES, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a ALEXANDRA MANSO CACERES qualsevol variació i que ALEXANDRA MANSO CACERES té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ALEXANDRA MANSO CACERES per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ALEXANDRA MANSO CACERES. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ALEXANDRA MANSO CACERES.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ALEXANDRA MANSO CACERES. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ALEXANDRA MANSO CACERES.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ALEXANDRA MANSO CACERES es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ALEXANDRA MANSO CACERES te el seu domicili a SOT DE LES MOLES 4, 08183 CASTELLCIR (BARCELONA), CATALUNYA.